www.epc-nieuwpoort.be

 

 

 

 

Start

Contact

EPC

Aanvraag

Links

 

Een beetje uitleg ...

 

Het energieprestatiecertificaat (EPC) vertelt hoe goed een woning scoort op het gebied van energieprestatie. Een goede energieprestatie betekent een laag energieverbruik en dus een lage energiefactuur. Maar er is meer …

 

Wat vertelt het energieprestatiecertificaat?

Op het energieprestatiecertificaat staat onder meer de energiescore die de woning behaalt, door wie het rapport werd opgesteld, tips om nog energiezuiniger te wonen, enzovoort. De energiescore wordt aangeduid op een kleurenbalk, van groen naar rood. Voor de eigenaar is het EPC een hulp om de marktwaarde van zijn woning te bepalen, terwijl de kandidaat-bewoners een idee krijgen van de energiezuinigheid van hun toekomstige woning. Het is een nieuw instrument van de overheid om de energiezuinigheid van koop- en huurwoningen te stimuleren.

 

Hoe bekom je een energieprestatiecertificaat?

Het EPC moet worden opgesteld door een energiedeskundige type A, die door de Vlaamse overheid is erkend.  De energiedeskundige komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Dak, muren, vloer, ramen en deuren worden onder de loep genomen, evenals de gebruikte isolatiematerialen en de verwarmingsinstallatie. Bij de opmaak van het EPC wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de woning en niet met de leefgewoonten van de bewoners.

 

Is een energieprestatiecertificaat verplicht?

Voor nieuwbouwwoningen is het energieprestatiecertificaat (EPC) reeds verplicht sinds 1 januari 2006 (= EPB-aangifte).
Vanaf nu moet je ook voor een bestaande woning een EPC kunnen voorleggen, als je het pand wilt verkopen (vanaf 1 november 2008) of verhuren (vanaf 1 januari 2009). Het EPC is het gevolg van de Europese Richtlijn van 2002. Daarmee wil de Europese Unie meehelpen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en zo tegemoet komen aan de doelstellingen van het Kyotoprotocol.  Het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs of voor de te huur of te koop aangeboden woningen een EPC aanwezig is.  Indien geen EPC kan worden voorgelegd, riskeert u als eigenaar een boete tussen € 500 en € 5 000.

 

Wat kost een energieprestatiecertificaat?

 

De prijs hangt ondermeer af van de soort woning en de documenten die je aan de energiedeskundige kunt tonen (plannen, facturen, subsidieaanvragen …). Bij verkoop van een woning wordt het originele EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Vanaf begin 2009 wordt in de notariële akte daarover een speciale clausule opgenomen. Bij verhuur krijgt de huurder alleen een kopie van het EPC, het originele certificaat blijft bij de eigenaar.

 

Wat is de geldigheidsduur?

Het energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw opnieuw wordt verkocht of verhuurd.

 

Hoe komt het EPC tot stand …

 

Eerst en vooral wordt met de deskundige een prijs afgesproken en dient er een opdracht te worden ondertekend.  Zo krijgen beide partijen zekerheid.  De energiedeskundige omtrent de opdracht tot het opmaken van het EPC, de aanvrager krijgt zekerheid over de vaste prijs.

Om het EPC op te kunnen maken, is een grondige doorlichting van de woning nodig door de energiedeskundige.  De opmaak van het certificaat gebeurt door volgende stappen te doorlopen:

 

· Stap 1: algemene gegevens verzamelen

De basis voor een grondige doorlichting is het verzamelen van algemene gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de bouwplannen, energiefacturen, betalingsbewijzen van verbouwingen, het bouwjaar, enz. Door de bouwplannen te bestuderen, kunnen we al de diktes van de wanden afleiden of de gebruikte materialen terugvinden. Die hebben hun invloed op de energieprestatiecoëfficiënt. Informatie over de isolatie vinden we dan weer op de factuur en verifiëren we ter plaatse.

 

· Stap 2: verkenning van het pand

Vervolgens gaan we over tot de verkenning van de wonnig. We gaan na of er bepaalde visuele gebreken zijn, bijvoorbeeld aan de wanden, het buitenschrijnwerk of het dak, die een invloed kunnen hebben op energieverliezen. Tijdens deze rondgang wordt ook het beschermd volume bepaald. Dit is het verwarmde volume van de woning.

 

  Stap 3: de gebouwschil in kaart brengen

Wanneer het beschermd volume is bepaald, wordt dit nauwkeurig opgemeten. Tegelijkertijd kijken we de precieze samenstelling van de muren, het dak en de vloeren na. Er wordt immers niet altijd gebouwd zoals op het plan staat voorgeschreven. Op basis van onze meetgegevens bepalen we de oppervlakten van alle wand-, vloer- en daktypes.
We letten verder ook op de oriëntatie van elke wand, die moet immers worden ingegeven in het softwarepakket. Het buitenschrijnwerk analyseren we apart. Het wordt gekoppeld aan de overeenkomstige wanddelen.

 

· Stap 4: de verwarming

Na de bouwschil komt de verwarming aan bod. Hierbij kijken we na hoeveel ‘energiesectoren’ zich in het huis bevinden. Dit is een zone die door één warmtebron wordt verwarmd. Dat kan een kachel zijn, een centrale verwarming of een andere verwarmingsbron. Voor iedere sector kijken we naar de energieproductie (welke energiebron? Welk keteltype? De fabricagedatum?), de warmtedistributie (hoe lang zijn leidingen? Zijn ze geïsoleerd of niet?) en hoe wordt de warmte afgegeven (type verwarmingselementen en eventuele aantallen). Verder wordt gekeken naar de aanwezigheid van een regelsysteem, zoals een kamerthermostaat en/of manuele radiatorkranen.

 

· Stap 5: het sanitair warmwater

Ook hier gaan we bepalen of er 1 algemeen systeem voor de opwarming van het sanitair warm water aanwezig is, of dat er meerdere aparte systemen zijn. Van elk systeem wordt de energiebron, de aanwezigheid van voorraadvat en de eventuele isolatie van de leidingen bepaald.

 

· Stap 6: Opmaken computerplan


Na het verzamelen van al deze info wordt op kantoor alles in het dossier bewaard.  Tevens tekent de energiedeskundige het volledige huis digitaal na op de computer. Dit zorgt voor een exacte weergave van de woning. Zo wordt onder andere het beschermd volume en de bruikbare vloeroppervlakte correct berekend om alles in de volgende stap correct in te brengen in de software van het Vlaams energieagentschap (VEA).

 

· Stap 7: Info ingeven in het softwarepakket

Wanneer dit gebeurd is, genereert het programma een karakteristiek primair energieverbruik.  Dit wordt weergegeven door een globale ‘score’ weer te geven op het EPC.  Hoe lager het kengetal, hoe beter de woning ‘scoort’.  Tevens worden energiebesparende maatregelen voorgesteld, zoals het aanbrengen van een extra isolatielaag bij wanden of daken, het vervangen van enkel glas door dubbele beglazing, het vervangen van de ketel door een condenserende gaswandketel, het isoleren van de distributieleidingen, enz. …

 

· Stap 8: Afdrukken energieprestatiecertificaat

De energiedeskundige ontvangt na de berekening het certificaat van het VEA en stuurt dit op naar U thuis.  Het originele EPC wordt u echter pas overhandigd na betaling van de factuur.